Om oss

LEADER är en metod inom EU, där olika aktörer på landsbygden samarbetar för att utveckla sin hembygd och stärka landsbygdens ekonomi. Det lokala trepartnerskapet – den ideella sektorn (t ex föreningar och byalag), den privata sektorn (företag) och den offentliga sektorn (oftast kommunen) – är grunden för samarbetet. Dessa tre sektorer har representanter i LEADERs styrelse, kallad LAG (Local Action Group).

Vårt område

Mellansjölandet kallar vi landet mellan de stora sjöarna Hjälmaren, Vättern och Vänern. Området består av Askersund, Degerfors, Hallsberg, Karlskoga, Kumla, Laxå, Lekeberg och Örebro kommun. Örebro och Karlskoga stadskärnor räknas inte som landsbygd och därför går det inte att söka stöd till utvecklingsprojekt i de områdena.

Du kan söka LEADER-stöd om du har en idé som du tror kan utveckla din bygd. Genom LEADER kombineras offentligt ekonomiskt stöd med egen medfinansiering, som kan utgöras av en egen oavlönad arbetsinsats eller pengar.

Övergripande mål för LEADER Mellansjölandet:

  • Ökade försörjningsmöjligheter i bygden
  • Skapa en mer attraktiv livsmiljö i bygden

Leader är en ideell förening som din organisation kan bli medlem i. Medlemskapet kostar 100 kr/år.

 

Våra insatsområden

De områden som det går att söka stöd till utvecklingsprojekt inom kallar vi insatsområden. För programperioden 2023-2027 är de följande:

Insatsområde 1. Företagande och entreprenörskap

Insatsområdet möjliggör projekt där olika aktörer och företagare samverkar för att växa och skapa sysselsättning i bygden och bli starkare och mer konkurrenskraftiga. Det sker genom insatser som främjar utveckling av nya och befintliga företag, nya produkter/tjänster eller kompetensutveckling. Projekten innehåller allmänt främjande och samverkan, inte företagsstöd.

Insatsområde 2. Utveckla besöksnäringen

Insatsområdet handlar om att gemensamt synliggöra, paketera och marknadsföra de goda möjligheterna till upplevelser för turister som finns runt omkring i Mellansjölandet. Även insatser för att skapa och marknadsföra verksamheter som innebär en diversifiering och säsongsförlängning för aktörerna i besöksnäringen ryms i insatsområdet. Projekten är allmänt främjande, inte företagsstöd.

Insatsområde 3. Attraktiv livsmiljö

Insatsområdet handlar om insatser för att underlätta att bo och verka i en bygd. Ett väl fungerande föreningsliv gör ett område levande och främjar landsbygdsutveckling. Insatser som erbjuder invånare en aktiv fritid gör området attraktivt och fungerar också som mötesplatser för olika målgrupper, vilket ökar gemenskapen och den sociala sammanhållningen i bygden. Insatsområdet kan också innehålla projekt som förstärker invånarnas identitet, stolthet och känsla för sin bygd eller ger. Aktiviteter för ökad hållbarhet och för unga är viktiga insatser.

Insatsområde 4. Kompetensutveckling och inkludering

Området innehåller insatser för att stärka invånare som befinner sig långt från arbetsmarknaden. Projekten handlar om att med kapacitetsutveckling stärka personer som är utsatta för segregering och skall utformas utifrån individens behov och förutsättningar. Utbildning, nätverksbyggande samt att stimulera uppkomst av sociala företag är exempel på insatser.