aktuella stöd

Nästa inlämningsdatum för projektansökningar är 8 augusti 2024. För småprojektansökningar gäller 12 augusti.

Projektstöd

Du kan söka LEADER-stöd om du har en idé som du tror kan utveckla din bygd. Genom LEADER kombineras offentligt ekonomiskt stöd med egen privat medfinansiering, som kan utgöras av en oavlönad ideell arbetsinsats eller pengar. Projektstödet kommer från EU och medfinansieras lokalt av Region Örebro län och de kommuner som ingår i området.

Ansökningar tas in i fem omgångar per år. Handläggningstiden från sista inlämningsdag till beslut är ca 10-15 veckor. Observera att ej kompletta, eller ”ofärdiga” ansökningar som lämnas in alldeles innan stoppdatum får vänta till omgången efter. Normalt är det en process på ett par månader att få till en bra LEADER-ansökan.

Ansökningsförfarande

Ansökningar görs via e-tjänster på Jordbruksverkets hemsida. För att kunna söka behöver du först skicka in en fullmakt. Jordbruksverket använder ibland namnet Lokalt Ledd Utveckling LLU för LEADER.

Projektinriktningar

Detta framgår av insatsområden i LEADER Mellansjölandets utvecklingsstrategi . Ett projekt måste ha sin huvudsakliga verksamhet inom ett av de fyra insatsområdena och sträva mot de mål som finns angivna för de olika insatsområdena.

LEADER-metoden

Samtliga projekt skall drivas med den s k LEADER-metoden. Den innebär att projekten skall ha stark lokal förankring genom ett trepartnerskap där ideell, privat (företagsamheten) och offentlig sektor går samman kring en projektidé för att utveckla sin bygd. LEADER ger alltså inte ”vanliga” föreningsbidrag, investeringsstöd eller företagsstöd.

Horisontella mål

Horisontella mål är mål som alla projekt inom LEADER skall beakta och/eller arbeta aktivt med, även om huvudmålet är något annat. De är hållbart samhälle, jämställdhet och inkludering.

Investeringar i LEADER-projekt

Många frågar om det går att söka till investeringar i LEADER. Det går att söka till det, men då krävs 20 procent medfinansiering. Sedan gäller såklart precis som för alla andra stöd att LEADER-metoden måste användas och att projektet ska göra nytta i bygden.

Förbered en ansökan, här är några tips:

 • Utveckla era projektidéer och stäm av hur de stämmer med insatsområdena inom Mellansjölandet.
 • Om du inte behöver mer stöd än 40 000 kr, undersök om du kan söka småprojektstöd
 • Förankra projektidén hos andra aktörer lokalt och bygg ett trepartnerskap enligt LEADER-metoden.
 • Beskriv syfte och mål för projektet.
 • Fundera över hur projektet ger långsiktig nytta och övergår i ordinarie verksamhet efter projektets slut.
 • Vilket/vilka horisontella mål skall projektet jobba aktivt med och hur?

Småprojektstöd

Småprojekt är en förenklad projektform för mindre utvecklingsprojekt, upp till 40 000 kr inkl. moms. Dessa är enklare att söka, driva och redovisa än ”riktiga” projekt och lämpar sig framförallt för förstudier, pilotprojekt och liknande. Sökande måste vara en juridisk person, privatpersoner kan inte söka.

Projekten skall ligga inom två av LEADER Mellansjölandets insatsområden. Inriktningarna som det går att söka till blir då följande:

 • Företagande och entreprenörskap
 • Attraktiv livsmiljö 

Småprojekt får inte innehålla investeringar. Kostnader för projektledare kan ingå, men måste då vara en företagare som fakturerar kostnaden. Egna löner går det inte att söka till. Småprojekt får inte ha sin huvudsakliga verksamhet i Örebro och Karlskogas stadskärnor.

Ansökan skall innehålla följande avsnitt:

 • Namn på projektet
 • Uppgifter om sökande och kontaktperson (kontaktuppgifter och organisationsnummer).
 • Kortfattad bakgrund.
 • Beskrivning av vad ni vill göra i projektet.
 • Information om varför ni vill göra det.
 • Mål, vad ni vill uppnå med projektet.
 • Information om vilka som ska genomföra projektet och om samarbetspartners.
 • En detaljerad kostnadsbudget.
 • En beskrivning över hur ni kommit fram till kostnadsbudgeten (offerter, prislistor, gjorda förfrågningar etc).

Ansökan skall skickas per brev eller lämnas till LEADER Mellansjölandets kansli och vara påskriven av firmatecknare. Kompletteringar kommer sedan att kunna göras per e-post.

I listan nedan finns alla beviljade småprojekt de senaste åren, och det är många! Småprojekten ligger sist i dokumentet.