Ansök om stöd

Här finns information om hur man söker stöd.

Insatsområden

LEADER Mellansjölandet har fyra insatsområden 2023-2027. Det är inom dessa det går att söka projektstöd.

 Insatsområde 1. Företagande och entreprenörskap

Insatsområdet möjliggör projekt där olika aktörer och företagare samverkar för att växa och skapa sysselsättning i bygden och bli starkare och mer konkurrenskraftiga. Det sker genom insatser som främjar utveckling av nya och befintliga företag, nya produkter/tjänster eller kompetensutveckling. Projekten innehåller allmänt främjande och samverkan, inte företagsstöd.

Insatsområde 2. Utveckla besöksnäringen

Insatsområdet handlar om att gemensamt synliggöra, paketera och marknadsföra de goda möjligheterna till upplevelser för turister som finns runt omkring i Mellansjölandet. Även insatser för att skapa och marknadsföra verksamheter som innebär en diversifiering och säsongsförlängning för aktörerna i besöksnäringen ryms i insatsområdet. Projekten är allmänt främjande, inte företagsstöd.

Insatsområde 3. Attraktiv livsmiljö

Insatsområdet handlar om insatser för att underlätta att bo och verka i en bygd. Ett väl fungerande föreningsliv gör ett område levande och främjar landsbygdsutveckling. Insatser som erbjuder invånare en aktiv fritid gör området attraktivt och fungerar också som mötesplatser för olika målgrupper, vilket ökar gemenskapen och den sociala sammanhållningen i bygden. Insatsområdet kan också innehålla projekt som förstärker invånarnas identitet, stolthet och känsla för sin bygd eller ger. Aktiviteter för ökad hållbarhet och för unga är viktiga insatser.

Insatsområde 4. Kompetensutveckling och inkludering

Området innehåller insatser för att stärka invånare som befinner sig långt från arbetsmarknaden. Projekten handlar om att med kapacitetsutveckling stärka personer som är utsatta för segregering och skall utformas utifrån individens behov och förutsättningar. Utbildning, nätverksbyggande samt att stimulera uppkomst av sociala företag är exempel på insatser.

Så här söker du projektstöd

Ansökan om stöd till LEADER-projekt (ej Småprojekt) görs på Jordbruksverkets hemsida. Det är alltid bra att prata med oss på LEADER-kontoret innan du söker. Den som söker stöd måste först skicka in en fullmakt till Jordbruksverket för att få rätten att söka för organisationens räkning. Detta bör göras i god tid innan man söker.

Här hittar man ansökningsformuläret:

 1. Gå in på www.jordbruksverket.se
 2. Välj ”Mina sidor”
 3. Logga in på Mina sidor med e-legitimation, Mobilt Bank-ID etc.
 4. Nu kan du välja att söka åt den organisation som gett dig fullmakt att söka stöd. 
 5. Välj ”E-tjänster inom Mina sidor”
 6. Välj ”Projektstöd, investeringsstöd och företagsstöd”
 7. Välj ”Starta tjänsten” och Ny ansökan om stöd.
 8. Nu kan man börja fylla i och först en bit in kommer valet av stödform där man väljer ”Lokalt ledd utveckling genom LEADER”. När det kommer en fråga om vilken programperiod man söker i, välj 2023-2027.

Ansökan kan förberedas innan man loggar in genom att i ett vanligt dokument skriva texter till dessa rubriker:

 • Vilken är målgruppen för projektet?
 • Vad är syftet med projektet?
 • Vad är bakgrunden till projektet?
 • Vilken erfarenhet och kompetens finns i projektet?
 • Vilka andra samarbetar projektet med?
 • Hur ska ni genomföra projektet och vilka aktiviteter ska ingå? (Det finns en mall för aktivtetsplan)
 • Är projektet nytänkande och i så fall hur?
 • Vilka mål ska ni ha nått vid projektets slut?
 • Vilka mål ska ni nå på lång sikt?
 • Vem kan vara intresserad av projektet och resultatet utöver er själva?
 • Hur kommer ni att informera om det ni åstadkommit i projektet?
 • Hur ska verksamheten se ut efter projektets slut?
 • Hur skiljer sig projektet från er ordinarie verksamhet?

Bilagor

Budgetmall och Aktivitetsplan är obligatoriska bilagor i en projektansökan.