Ansök om stöd

Här finns information om hur man söker stöd.

Insatsområden

LEADER Mellansjölandet har sex insatsområden 2014-2022. Det är inom dessa det går att söka projektstöd. (Vi har fortfarande pengar kvar att söka inom programperioden 2014-2022).

 

Insatsområde 1. Företagande och entreprenörskap

Insatsområdet möjliggör projekt där olika aktörer och företagare samverkar för att skapa sysselsättning i bygden dels genom att främja utveckling av befintliga företag, dels genom tillkomst av nya företag och nya produkter/tjänster. Det handlar om att finna möjligheten att med breda nätverk och finna lokala synergieffekter för att företagen skall bli starkare och mer konkurrenskraftiga. Att finna nya lösningar för företagsfinansiering är viktigt, då ordinarie kapitalmarknad ofta inte finns närvarande för småskaligt företagande på landsbygden. Likaså behövs nya idéer för företagens sätt att organisera sig internt och externt. Tillvaratagandet av den ökande turismen ingår i detta insatsområde.

Mål 1: Ökade försörjningsmöjligheter på landsbygden
Mål 2: Nya produkter
Mål 3: Nya tjänster
Mål 4: Ökade möjligheter för nya finansieringar

 

Insatsområde 2. Förbättrad infrastruktur i vid mening (person- och varutransporter, lokal service, bredband)

Lokal service, transport- och kommunikationsmöjligheter är nödvändiga förutsättningar för att kunna bo och verka i en bygd. Insatsområdet handlar dels om att bromsa pågående försämringar i lokal service och även att åstadkomma förbättringar där det är möjligt. Så kallade lokala servicepunkter, som kan se olika ut, är eftersträvansvärda, liksom fungerande kollektivtrafik. Förstudier och lokala mobiliseringsinsatser, men inte investeringar, för att få tillstånd fibernät på landsbygden ligger inom insatsområdet.

Mål 1: Fler på landsbygden har tillgång till fibernät
Mål 2: Antalet infrastruktursatsningar i vid mening, ökar på landsbygden

 

Insatsområde 3. Attraktiv livsmiljö

Insatsområdet handlar om insatser för att underlätta att bo och verka i en bygd. Nya finansieringsmöjligheter eller organisationsformer för bostadsbyggande ingår i detta insatsområde. Det kan handla om att främja nytänkande vad gäller finansiering av nya lokala verksamheter, innovativa samarbets- och nätverksformer eller att skapa mötesplatser mellan producenter, konsumenter och finansiärer. Aktiviteter för unga är en viktig insats. Det kan dels vara frågan om insatser för unga, dels unga själva som driver enkla utvecklingsprojekt, då inom ramen för s k paraplyprojekt.

Föreningslivet erbjuder invånare en aktiv fritid vilket gör området attraktivt. Föreningar kan också ses som mötesplatser för olika målgrupper, vilket ökar gemenskapen och den sociala sammanhållningen i bygden. Nya former för föreningsverksamhet bör belysas. Ett väl fungerande föreningsliv bidrar till ett attraktivt område som främjar landsbygdsutveckling. Att stärka meningsfulla sammanhang handlar även om att bygga broar och synergier mellan projekten. Insatsområdet kan också innehålla projekt som genom berättelser förstärker områdets attraktivitet och identitet, stolthet och självkänsla hos invånarna.

Mål 1: Stärkt lokal identitet
Mål 2: Ökad social hållbarhet
Mål 3: Jämna ut åldersfördelningen på landsbygden
Mål 4: Livskraftigt föreningsliv
Mål 5: Ökat bostadsbyggande

 

Insatsområde 4. Effektiva energilösningar och minskade koldioxidutsläpp

Projekten som kan beviljas stöd handlar om energieffektiviseringar, övergång till förnybar energi samt projekt som minskar koldioxidutsläpp, till exempel nya klimatsmarta lösningar på person- och varutransporter. Insatserna är inte investeringar, utan förstudier, analyser och information. Projekt för mer lokalt producerad och distribuerad mat ryms också inom insatsområdet.

Mål 1: Minska koldioxidutsläppen och effektivisera energianvändningen
Mål 2: Skapa attitydförändringar för ökad energieffektivisering och minskade koldioxidutsläpp

 

Insatsområde 5. Ökad klimattålighet

Insatsområdet innehåller mindre projekt, såsom analyser, förstudier och utbildningsinsatser, med mål att uppmärksamma och förbereda samhället mot negativa konsekvenser av ett varmare klimat. Vad händer i bygden t ex vid ett ”100-års regn”, som i Hallsberg 2015? Eller torka och skogsbrand som i Ljusdal 2018?

Mål: Ökad spridning av kunskap om hur ökad klimattålighet uppnås

 

Insatsområde 6. Kapacitetsutveckling och lärande

Insatsområdet att höja kompetensen hos företagare och anställda för att genom utveckling och diversifiering skapa tillväxt i företagen.

Mål: Ökad kompetens och tillväxt i företagen

Så här söker du projektstöd

Ansökan om stöd till LEADER-projekt (ej Småprojekt) görs på Jordbruksverkets hemsida. Det är alltid bra att prata med oss på LEADER-kontoret innan du söker. Den som söker stöd måste först, till Jordbruksverket, skicka in en fullmakt för att få rätten att söka för organisationens räkning. Detta bör göras i god tid innan man söker.

Här hittar man ansökningsformuläret:

 1. Gå in på www.jordbruksverket.se
 2. Välj ”Mina sidor”
 3. Logga in på Mina sidor med e-legitimation, Mobilt Bank-ID etc.
 4. Välj ”E-tjänster inom Mina sidor”
 5. Välj ”Projektstöd, investeringsstöd och företagsstöd”
 6. Välj ”Starta tjänsten” och Ny ansökan om stöd.
 7. Nu kan man börja fylla i och först en bit in kommer valet av stödform där man väljer ”Lokalt ledd utveckling genom LEADER”

Ansökan kan förberedas genom att skriva texter till dessa rubriker:

 • Vilken är målgruppen för projektet?
 • Vad är syftet med projektet?
 • Vad är bakgrunden till projektet?
 • Vilken erfarenhet och kompetens finns i projektet?
 • Vilka andra samarbetar projektet med?
 • Hur ska ni genomföra projektet och vilka aktiviteter ska ingå? (Det finns en mall för aktivtetsplan)
 • Är projektet nytänkande och i så fall hur?
 • Vilka mål ska ni ha nått vid projektets slut?
 • Vilka mål ska ni nå på lång sikt?
 • Vem kan vara intresserad av projektet och resultatet utöver er själva?
 • Hur kommer ni att informera om det ni åstadkommit i projektet?
 • Hur ska verksamheten se ut efter projektets slut?
 • Hur skiljer sig projektet från er ordinarie verksamhet?

Bilagor

Budgetmall och Aktivitetsplan är obligatoriska bilagor i en projektansökan.