Slutredovisa projekt

Här finns information om hur en slutredovisning går till.

Slutredovisa projekt

När projektet genomförts är det dags att slutredovisa för att få ut stödet till projektets kostnader. Först, jätteviktigt, slutredovisningen måste lämnas in före det slutdatum för projektet som angavs i beslutsbrevet. Närmar sig slutdatum och man ser att man inte kommer att hinna slutföra och redovisa projektet måste man ansöka om ändring i projekt i form av nytt slutdatum.

En slutredovisning består av två delar. Dels en beskrivning av projektets genomförda aktiviteter, dels ekonomisk redovisning. Den beskrivande delen handlar om att svara på ett antal frågor om hur genomförandet av projektet gått. Viktigaste frågan att besvara är hur väl man lyckats uppfylla de mål man satt upp för projektet.

Den ekonomiska delen handlar om att sammanställa och bifoga fakturor och lönebesked från projektet. Till fakturor skall bifogas betalningsbevis för att styrka att fakturorna är betalda. För löner räknar man ut schablonersättningarna själv för sociala kostnader och indirekta kostnader och skriver dit dem på lönebeskeden. Ytterligare bilagor kan behövas. För trycksaker, annonser etc skall kopia bifogas som styrker användandet av EU-logotyper. För matinköp skall deltagarförteckning bifogas och för milersättning bifogas körjournal.

Har man köpt något begagnat i projektet skall ett intyg bifogas som styrker att det man köpt inte redan betalats med EU-medel. Blanketten om godkännande av personuppgifter för publicering skall också bifogas slutredovisningen.

Egen insats i form av ideellt arbetad tid redovisas på för detta avsedda blanketter. Dessa skall till skillnad från allt annat skickas till LEADER Mellansjölandets kansli i Fjugesta.

Blanketter och logotyper finns på länken nedan.