Projekt beviljade i Mellansjölandet senaste åren

Resize the map
Projektstatus
Loading

Projektet är en förstudie för att undersöka om det går att genomföra fler arrangemang på området där Segersjödagarna genomförs.…

För att uppmärksamma Askersunds manskörs långa historia, kommer man att ta fram en bok.…

Målet med projektet är att få en enkätundersökning sammanställd och tolkad, så att resultatet kan ligga till grund för att ta fram en lokal utvecklingsplan för Svartå.…

Projektets syfte är att skapa ett centrum för skogsträdgårdar genom att ta fram informationsmaterial, skapa ett skogsträdgårdsbibliotek, sätta upp infoskyltar samt skapa ett lokalt nätverk för skogsträdgårdar.…

Projektet ska samla in bilder och fakta om Porla Brunn, från tiden före sekelskiftet och fram till 1939 och ge ut en skrift som ska spridas till ortsbor och en bred allmänhet.…

Projektet ska göra en hopplek i sten från barnens egendesignade hopphinder som skulpteras i natursten.…

Projektet vill arrangera en körkonsert i Gustaf Mattsons brott i Kumla.…

Syftet med projektet är att ge goda förutsättningar och former för skapandet av vänskapsrelationer mellan nysvenskar och etablerade svenskar.…

Projektets syfte är att organisera och mobilisera människor i Vivalla, som kommit i utanförskap, för en bättre inkludering i samhället genom att anordna olika stärkande aktiviteter.…

Syftet med projektet är att stötta unga i åldern 16-25 år att nå sysselsättning och självförsörjning genom en lokal ungdomspool i Oxhagen och Varberga. …

Inriktningen på projektet är att renovera en danslokal i Odensbacken så den kan fungera som en bygdegård.…

Projektet är förstudie om hur man kan utveckla området Kvismardalen i Sydnärke.…

Projektet skall starta en fritidsbank i Degerfors, där vem som helst kan låna begagnad fritidsutrustning gratis. Exempelvis skridskor, skidor, inlines, bollar m.m.…

Projektet skall bygga en Pump-Track för cykel i Hammar, för att stimulera till en aktiv fritid. I projektet ingår också att bygga en grillplats intill banan.…

Projektet vill skapa en mötesplats för filmare och kulturarbetare i Sydnärke samt arrangera en filmfestival där man visar filmer som producerats i projektet..…

Projektet är en förstudie om hur det välkända friluftsområdet runt Ånnaboda i Kilsbergen ska kunna utvecklas för att ännu mer bidra till en aktiv fritid.…

Föreningen vill renovera och upprusta Lekhyttans gamla skola och föreningslokalen, Kilsbergens Nav, och på det viset engagera människor i föreningen och även andra aktörer som vistas i Kilsbergskanten.…

Projektet syftar till att utöka Hallsbergs ridklubbs ridskolas verksamhet med inriktning på yngre barn och individer med funktionsvariationer.…

Projektet ska inventera lämpliga vägar och ta fram cykelleder i området Askersund-Tived-Olshammar. Detta för att enklare per cykel kunna transportera sig från Askersund till turismområdena i Tiveden.…

Projektet ska ta fram förslag till lämpliga informationspunkter, dess placeringar och innehåll, till norra Vätterns skärgård.…

Projektet är förstudie om hur cykelleder Laxå-Tiveden bör utformas och hur de bör knyta an till befintliga.…

Projektet ska genom samverkan med olika aktörer hantera nedskräpning och slitage pga den omfattande naturturismen i Tiveden.…

Projektet skall tillsammans med alla aktörer inom besöksnäringen samordna, marknadsföra och utveckla näringen i Lekebergs kommun.…

Projektet är en förstudie om den befintliga vandringsleden Munkastigens framtid rörande skötsel och marknadsföring.…

Projektet skall utveckla försäljningskanalen REKO-ringen så den blir enklare och mer långsiktigt hållbar att driva för föreningen.…

Projektet ska stimulera uppkomst av nya sociala företag och undersöka möjligheterna att skapa en paraplyorganisation för ideella sektorn, alltså föreningslivet, i Sydnärke.…

Projektet ska undersöka möjligheterna  att bilda en organisation för småskaliga livsmedelsproducenter.…

I projektet ingår att arrangera en kanalfestival som är tänkt att vara ett årligt återkommande evenemang för alla åldrar.…

Projektet går ut på att bygga en lekplats vid Hultsjöns fritidsområde.…

Projektet är en pilotstudie för anläggning av en allmän skogsträdgård i Stora Mellösa i Örebro kommun.…

Projektet går ut på att utveckla trap-banan med en grusplan.…

Projektet skall starta upp föreningslivets aktiviteter i Finnerödja-bygden efter att de legat nere under coronapandemin.…

Projektet syftar till att möjliggöra båtresor mellan Göksholm och Björkön i samband med turtrafik mellan Örebro och Björkön.…

Projektet är en uppstart av en förening för utveckling och genomförande av flera mindre nya aktiviteter i Glanshammars-området i Örebro kommun.…

Projektet skall märka upp en löparslinga och en MTB-slinga för att få ännu fler att motionera och använda området runt Svartå i Degerfors kommun.…

Ett teaterprojekt vars mål är att skapa ett spel som förenar, engagerar, skapar stolthet och utvecklar både medverkande, publik och bygden.…

Projektets syfte är att genom integrations- och folkbildningsarbete, med särskilt fokus på invandrarfamiljer, skapa möjligheter för djur-  och naturupplevelser.…

Projektet skall i gamla bagarstugan i Mullhyttan göra ett museum som visar upp gamla och nya hantverkstekniker.…

Projektet vill göra en kartläggning av befintliga andelsjordbruk i Mellansverige för att undersöka vilka framgångsfaktorer och hinder som finns för att starta andelsjordbruk.…

Projektet vill utveckla Lyckevallen i Ervalla till en mötesplats för träning och friskvård samt nå nya målgrupper.…

Projektet vill undersöka möjligheten att etablera och driva freeshop i Vintrosa och Askersund.…

Projektet går ut på att utveckla en klubbstuga vid idrottsplatsen i Hjortkvarn i Hallsbergs kommun till en bygdegård tillgänglig för bygdens föreningsliv och företag.…

Projektet syftar till att utveckla idrottsplatsen i Sköllersta, genom att bygga fler omklädningsrum, öppna en uteservering samt anlägga en lekplats.…

Ett projekt för att få igång nya fritidsaktiviteter i Kilsmo.…

Projektet vill skapa en arrangemangsarena vid ett gammalt stenbrott och testa platsen med en körkonsert.…

Projektet syftar till att förstärka områdets attraktivitet genom att ordna en fest för att fira att den unika stenbron över Letälven som blir 200 år.…

Projektet är en förstudie för etablering av discgolfbana vid Sköllervallen i Sköllersta.…