Så går det till

Här hittar du en beskrivning över de olika stegen i processen för att driva ett lokalt utvecklingsarbete med stöd av LEADER mellansjölandet.

Fyra steg till ditt projekt

Ett projekt är en process med fyra olika steg. Till att börja med måste det finnas en utvecklingsidé, något som kan förfinas och sammanfattas till ett konkret projekt och mynna ut i en formell ansökan om projektstöd. Därefter ska projektet, om det beviljas, genomföras enligt de villkor och regelverk som finns. Till sist ska projektet avslutas och slutredovisas. Efter projektets slut ska resultatet övergå i ordinarie verksamhet så att resultatet av utvecklingsinsatsen blir varaktigt.

Steg 1

Komma igång

Att söka stöd till ett utvecklingsprojekt inom leader är en process. Den inleds med att skapa och utveckla en idé om hur bygden ska utvecklas, samt att skapa lokal förankring för denna idé. Redan i det här skedet är det bra att ta kontakt med Leaders kansli för att få tips om hur man går vidare med sin idé.

Steg 2

Skriva ansökan

När projektidén tagit form och det finns lokal förankring för den är det dags att skriva projektansökan. Viktigast är att tydligt beskriva bakgrund, syfte, mål och de aktiviteter som ska genomföras i projektet. En detaljerad kostnadsbudget behöver också tas fram.

Steg 3

Genomföra projekt

Efter beviljad ansökan genomförs projektet i enlighet med vad som skrivits i ansökan och i kostnadsbudgeten. Skulle något inte gå som tänkt finns det möjlighet att ansöka om ändring i projekt. För att underlätta håller Leaders kansli en projekthanteringsgenomgång för de som fått en ansökan beviljad. 

Steg 4

Avsluta projekt

När alla aktiviteter i projektet genomförts ska projektet slutredovisas. Slutredovisning innehåller både en ekonomisk del och en del där projektets genomförande och resultat beskrivs. I samband med detta ska också övergången från projekt till ordinarie verksamhet säkerställas, så att projektets resultat blir varaktigt.

Kan er idé bli
ett leaderprojekt?

Använd vår checklista!

Faller projektet inom ramen för vår utvecklingsstrategi för Mellansjölandet?

Kan projektet på ett tydligt sätt bidra till att strategins mål uppnås?

Jämställdhet

Är projektets arbetsform och fördelning av uppdrag utformad så att kvinnor och män får lika stora möjligheter att påverka projektets utformning, delta i genomförandet och ta del av projektets resultat?

Samverkan enligt leadermetoden

Ska projektet ske i samverkan mellan sektorerna ideell, privat och offentlig?

Bred nytta

Kommer projektets förväntade resultat att vara till bred nytta dvs innebära förbättringar/utveckling för fler än de som genomför projektet?

Genomförande­kapacitet

Finns de resurser och den kompetens som behövs för att kunna genomföra projektet rent praktiskt?

Nytänkande

Ska projektet används för att på olika sätt skapa utveckling – inte för att stödja redan befintlig verksamhet?

Icke-diskriminering

Har ni tänkt till kring öppenhet och icke-diskriminering? Det är ett absolut krav att ingen pga kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder hindras från att delta i genomförandet av projektet eller ta del av projektets resultat.

Svarade ni ja på dessa frågor? Vad kul!
Kontakta oss genom att fylla i formuläret nedan.

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.