Utveckling av besöksnäringen i Lekebergs kommun

Det finns ingen gemensam tanke eller samarbete kring besöksnäringen i Lekeberg. Lekeberg har många spännande besöksmål som vill affärsutveckla sin verksamhet tillsammans med andra i kommunen. Företagen och föreningarna vill samordna sin verksamhet och är intresserade av att hitta ett gemensamt arbetssätt tillsammans med övriga intressenter i kommunen. Det finns ett stort behov och intresse av att samarbete kring besöksnäringsfrågor bland kommunens företagare och föreningar, vilket har visat sig på flera inledande workshops, enkäter och möten som har arrangerats mellan kommun, företag och föreningar de senaste åren. I nuläget finns det inget upparbetat samarbete mellan besöksmålsföretagen, föreningar och kommunen men alla parter är intresserade av att hitta ett samarbete i framtiden. Syftet är att skapa bättre affärsnytta och intäkter till besöksnäringen i Lekebergs kommun genom att skapa en samsyn kring besöksnäringsfrågor mellan näringsliv, föreningar och kommunen. Vi anställer en projektledare och vi skapar en projektorganisation med styrgrupp och arbetsgrupp. Projektet kommer att arrangera workshops med alla intressenter för att lyssna in behov angående ett gemensamt besöksnäringssamarbete och för att skapa teamkänsla. Hålla i utbildningar, inspirationsföreläsningar och göra studiebesök för att se nu hur andra jobbar och för att hitta ett gemensamt arbetssätt. Testa nya grepp på hemsida och sociala media och göra ett digitalt turistmagasin. Vi kommer också att göra en gedigen utvärdering för att hitta arbetsformer och aktiviteter för framtidens besöksnäring i Lekeberg.

 

Projektägare:

Beviljat stöd: 792.761 kr