Kvismareleden – Sju broars väg – en förstudie

 

Kvismardalen är ett naturområde bestående av Östra och Västra Kvismaren, som ligger i gränstrakterna av Örebro, Kumla och Hallsbergs kommuner. Här finns bland annat ett naturreservat som omfattar ca 740 hektar varav ca 25% utgörs av vatten. I reservatet finns en fågelstation där över 250.000 fåglar har ringmärkts, totalt har ca 150 fågelarter identifierats här. Kvismaren är en viktigt plats för gäss och tranor som i stora mängder återkommer varje år. I samband med att sjön Hjälmaren sänktes torrlades stora arealer och frilade nya ytor med bördig jordbruksmark. De tidigare småsjöarna i området reducerades till våtmarker som återkommande drabbats av översvämningar vilket har präglat detta område. Här finns förutom ett rikt fågelliv också en unik plats som blivit känd pga alla de ormar som visar sig på våren. I bygden finns flera kyrkor och församlingar. Historiskt sett har industrisatsningar kommit och gått. Kvar är korvfabriken i Sköllersta. Försvunnit har den stora plåtkärlsfabriken i Odensbacken liksom de anrika kläd- och möbelvaruhusen i samhället. I gengäld har vi kunnat se hur potatisodling de senaste åren har lett fram till ett av landets största anläggningar för hantering av potatis. Fisket är en mångårig tradition som bl a gjort Hjälmar-gösen vida känd. Längre bak i tiden bröt man sten i bygden, man hanterade järn och man bedrev sjöfart och tågtrafik för att ta sig till Örebro och till huvudstaden. Några platser i hjälmarbygden har kommit att spela viktiga roller i den svenska historien, t ex Göksholm och Engelbrektsholmen. I Odensbacken finns lämningar av stensättningar och minnen från tider med avrättningar och boskapshandel. Kvismare Kanal som egentligen är en avvattningskanal, alltså i praktiken ett gigantisk dike som rinner genom området. Kanalen är på många sätt en oslipad diamant. I samband med att vi nu rensar kanalen igen och bland annat röjer kanterna från vegetation (något som skedde senast på 70-talet), väcks nu tankar och idéer om vi kan nyttja kanalen till något mer, varför inte som besöksmål och rekreationsområde? Som paddlingsled och led för cykling och vandring har Kvismare Kanal en outnyttjad potential som löper genom en bygd full av historia och minnen som vi tycker är värda att ta vara på och dela med oss av. Här skulle vi kanske kunna skapa en levande led som tar oss på en historisk resa genom vårt jordbrukslandskap med ett rikt natur- och kulturliv. Förstudien ska mobilisera intresserade i bygden, inventera behov och möjligheter samt föreslå åtgärder. Kostnadsunderlag är viktiga för att underbygga en kommande genomförandefas där Leadermetoden är ett utpekat huvudmål. Här listas några av de områden som förstudien ska fokusera på. Infrastruktur Kultur- och Naturmiljö Friluftsaktiviteter Förstudiens arbetsgång är inventering, sammanställning samt redovisning med mål för kommande projektgenomförande.  

 

Projektägare: Kvismarledens VA-företag

Beviljat stöd: 341.200 kr