Förstudie Rastplatser i samverkan

Förstudien ska undersöka hur olika markägares problem med nedskräpning och fricampning kan lösas genom samarbete mellan olika parter i området. Förstudien omfattar också hur eldstäder och info om allemansrätten kan anordnas på mark som ägs av skogsägare, såväl privata som bolagsägda skogar. 

 

Projektägare:

Beviljat stöd: 271.580 kr