Delaktighet för bättre inkludering

Vårt huvudsyfte är att jobba för att organisera och mobilisera människor för en bättre inkludering. För att genomföra detta använder sig Folkets Hus Vivalla av sina lokala medlemsorganisationer vilka i sin tur kraftsamlar människor och grupper. En stor del av dessa grupper hamnar i passivitet, utanförskap och segregation främst beroende på sin svaga ställning och obefintliga kontaktnät i svenska samhället. I många fall trots goda viljor samt goda erfarenheter av både kunskap från utbildning och från arbetsmarknaden. Vårt mål är att få människor att bli aktiva i syfte att öka sina egna förutsättningar för en mer delaktig och inkluderande roll i samhället. Vi kommer att identifiera föreningar, grupper och enskilda människor som idag har en låg aktivitet och svag ställning i samhället. Projektet ska anordna aktiviteter som just lyfter upp människors möjligheter att delta och påverka sin egen situation i olika samhällsområden. För att både identifiera och öka möjligheten till egenmakt i svenska samhället genomför vi workshops, anordnar mötesplatser för diskussioner, studiebesök till verksamheter som visar positiva resultat kopplat till integration, inkludering, hållbar livsstil och jämställdhet. Vi vill också förstärka, uppmuntra och vägleda grupper och enskilda personer till utbildning för bättre villkor på arbetsmarknaden.

 

Projektägare: Föreningen Folkets Hus Vivalla

Beviljat stöd: 400.000 kr